Algemene voorwaarden

Artikel 1. Object van deze overeenkomst.

Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van het in de overeenkomst genoemde opblaasfiguur of artikel, met de daarbij geleverde accessoires die nodig zijn voor de werking en bevestiging van het gehuurde, welke is gesloten met de verhuurder te weten:

JOY & FUN verhuur gevestigd te Schinveld.

Artikel 2. Betaling van de goederen.

De huurder dient de aan de onderzijde van de overeenkomst vermelde prijs contant te betalen bij levering of ophalen van het artikel vermeerderd met de borg. Indien de huurder hiertoe niet in staat is, word er van verhuur afgezien.
De huurder krijgt de borg bij het ophalen of terugbrengen van het gehuurde contant terug, als het gehuurde met de accessoires zonder gebreken, schoon, zonder manco’s en vernielingen opgeleverd word in dezelfde toestand zoals hij de spullen gekregen heeft.

Artikel 3.Duur van de overeenkomst.

De huurder en de verhuurder gaan de overeenkomst na handtekening aan voor de periode zoals vermeld in de overeenkomst
Indien Joy & Fun bij levering constateert dat er tijdens de levering of gebruik van de spullen, misbruik of een onveilig gebruik plaats vind, dan behoudt Joy & Fun het recht om de huurovereenkomst per meteen te beëindigen.

Artikel 4. Reclamatie en controle op goede staat van de goederen.

De huurder is verplicht bij ontvangst van de goederen deze ter plekke inspecteren op gebreken. ( samen met de Joy & Fun ).Indien er iets onjuist mocht zijn, dan dient hij Joy & Fun hiervan meteen de hoogte te brengen.

Artikel 5.Verplichtingen huurder.

De huurder is verplicht de goederen alleen in overeenstemming met de bepaling van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om
A. Geen veranderingen aan te brengen, of reparaties aan de goederen toe te brengen zonder medeweten van Joy & Fun.
b. Onderverhuur mag alleen met toestemming van Joy & Fun.
C. De gehuurde goederen alleen zo gebruikt met de bediening- en voorschriften ten aanzien van toezicht en veiligheid, zoals hem door Joy & Fun is medegedeeld.

Artikel 6. Veiligheid.

Veiligheid is voor de huurder zelf en hij zal dan ook zelf voor toezicht moeten zorgen om ongevallen of onjuist gebruik van de gehuurde goederen te voorkomen. De huurder dient het gehuurde met toebehoren op een ruime afstand te houden van bijv. Barbecues, warmtebronnen, scherpe voorwerpen zoals bomen of planten, vijvers of water enz. om een optimale veiligheid te creëren voor de mensen en goederen en schade te voorkomen.

Artikel 7. Reparatie.

Indien reparaties noodzakelijk zijn, ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, gebruik van ongeschikte accessoires, of enig ander oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten hiervan afzonderlijk bij de inhouding op de borgsom extra aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 8. Verzekering.

De huurder is zich er bewust van dat hij na zijn handtekening op onze voorwaarden tijdens afhalen het volle 100% risico en de verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen draagt gedurende de tijd dat deze de huurder tot de beschikking zijn gesteld en de huurder zal de goederen zo nodig verzekeren tegen schade door molest, verlies, diefstal, beschadiging, brand etc.

Artikel 9. Aansprakelijkheid.

Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect als gevolg van het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is de verhuurder in beginsel niet aansprakelijk. Huurder zal de verhuurder voor alle aanspraken vrijwaren. De huurder is zelf voor 100% aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het verhuurde door hem dan wel door derden.

Artikel 10. Schade en gebreken.

De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde ontstaan tijdens de overeenkomst onmiddellijk aan Joy & Fun te melden en is voor 100% verantwoordelijk voor de tijdens de verhuur periode ontstane schade of gebreken. (ook aan derden) door onjuist gebruik van het gehuurde of toebehoren of aan goederen van derden.

Artikel 11. Aangaan en beëindiging overeenkomst.

De overeenkomst geld nadat de huurder de goederen heeft ontvangen en akkoord gaat met de voorwaarden en deze getekend heeft. ( beide partijen krijgen een huurovereenkomst ).
Als Joy & Fun de spullen correct terug heeft ontvangen, dan krijgt u de borg terug en een handtekening hiervoor als bewijs op de overeenkomst Als de goederen niet direct ter plekke door Joy & Fun gecontroleerd kunnen worden op gebreken, dan behoud Joy & Fun het recht dit op een andere plek te doen en op mogelijke gebreken te reclameren bij de ondertekende persoon. U krijgt dan ook logisch als alles in orde is de borg later terug.

Artikel 12. Diefstal.

Bij diefstal, vernieling of manco van het gehuurde, is de huurder, volledig aansprakelijk voor de kosten of de schade. Deze kunnen gelijk zijn aan de vervangingswaarde van het gehuurde en worden dan ook bij de huurder verhaald.

Artikel 13. Storm of weer overlast.

Als er zich op de in de overeenkomst vermeldde dag een dusdanige weerssituatie voordoet, dat dit voor de goederen enig gevaar zou kunnen opleveren, (storm, wind, hagel, onweer enz.) Dan kan de verhuurder afzien van verhuur. Bij plotselinge dusdanige weer overlast of gevaar van bijv. Onweer of hagel tijdens de huurovereenkomst, dan dient de huurder meteen het opblaasfiguur neer te laten en de spanning uit te schakelen. Schade die zich voordoet aan het gehuurde of aan derden of spullen van derden tijdens of door weersomstandigheden zijn voor het risico van de huurder zoals in deze overeenkomst vermeld.

Artikel 14. Legitimatie.

De huurder, dient zich bij het aangaan van de overeenkomst te legitimeren.

Artikel 15. Toezicht.

De huurder dient zelf toe te zien op de veiligheid en het gebruik van het gehuurde met toebehoren

Artikel 16.Niet schoon.

Bij bevuiling, voorgedaan tijdens de periode, zoals in de overeenkomst aangegaan dan draagt de huurder de volledige verantwoordelijkheid en word ervoor aansprakelijk gesteld. Alle apparatuur dient schoon zoals gekregen terug te worden gegeven. Bij niet schoon terug word er verrekend met de borg.

Artikel 17. Recht en geschillen.

Op deze overeenkomst en/of handelingen van verhuur is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Daar deze overeenkomst in Nederland is aangegaan.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen de partijen gesloten overeenkomst, daaronder de invordering van het verschuldigde, zullen voor de burgerlijke rechter van de vestigingsplaats van de verhuurder, aanhangig worden gemaakt zover de burgerlijke rechter daartoe bevoegd is.